0191  3230763
 0911 395 5547
  • نرم افزار دهیار برتر کامل ترین نرم افزار دهیاری کشور است؟
  • یک نرم افزار جامع دهیاری باید دارای چه امکاناتی باشد؟
  • گروه نرم افزاری برتر تولید کننده نرم افزار جامع مالی و اداری دهیار برتر است؟


  Tel : 011- 523 30763    011-523 37659  

Mobile : 0911 395 5547   0911 438 8496

                                                                                  09375213959                                                                                                   

Info@BartarGroup.Net

Sale@BartarGroup.Net

Miprosoft@Yahoo.com

Bartar_Group89@yahoo.com